Հին կայք
myrealty.am

Բանկեր

Բանկի գործունեության հիմնական նպատակն է օժանդակել Հայաստանի տնտեսության, փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմանն ու ամրապնդմանը:
ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿԸ ՀՀ խոշորագույն բանկերից է: Ներկայումս բանկը տրամադրում է բազմատեսակ ունիվերսալ բանկային ծառայություններ:
Բանկն ունի 58 մասնաճյուղ (ներառյալ Բանկի Կենտրոնական գրասենյակը), որոնցից 17-ը՝ Երևանում, մնացածը` Հայաստանի 10 մարզերում, ինչպես նաև ավելի քան 200 բանկոմատ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում: 

Անշարժ գույքի ձեռքբերման (գնման) հիփոթեքային վարկ

Ազգային հիփոթեքային վարկեր գնման նպատակով

Մատչելի Բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին

 

 

 

    Բանկի հիմնական նպատակներից է նոր բանկային տեխնոլոգիաների կիրառումը , ինչպես նաև հաճախորդներին բանկային ծառայությունների ամբողջական փաթեթի առաջարկումը:

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ  տրամադրում է վարկեր հետևյալ պայմաններով`

⇒      Բանկի կողմից օտարվող գույքի ձեռքբերման վարկ    

⇒    Հիփոթեքային վարկեր ("Ազգային հիփոթեքային ընկերությունՎՎԿ ՓԲԸ)

⇒    Հիփոթեքային վարկեր ("ԼՂՀ քաքացիների որոշ խմբերին պետական ֆինանսական աջակցություն")

⇒    Երիտասարդ ընտանիքինմատչելի բնակարան 

⇒    Ոչ ավանդական բնակարանային էներգաարդյունավետ վարկեր և մարզային վարկեր                                                                                                      (”Ազգային հիփոթեքային ընկերություն” ՎՎԿ ՓԲԸ)   

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԻ կողմից ֆիզիկական անձանց առաջարկվող վարկերը ներկայացված են հետևյալ կայք-էջում՝   http://www.armbusinessbank.am/am/page/Crediting

 

Բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման վարկավորման պայմաններ ու սակագներ 

Վարկի պարամետրեր
Ձեռք բերվող գույք Գոյություն ունեցող և կառուցման ընթացքում գտնվող բնակելի անշարժ գույք
ՎարկառուիՀամավարկառուի  
եկամուտների հաստատում
առաջնային եկամուտներ* (ոչ պարտադիր)- հաշվի է առնվում 100%  
երկրորդային եկամուտներ* (ոչ պարտադիր)- հաշվի է առնվում 60%  
Վարկառուն/ Համավարկառուն կարող են չունենալ առաջնային եկամուտներ, այլ միայն երկրորդային եկամուտներ և հակառակը:Եթե երկրորդային եկամուտները ձևավորվում են միայն դրամական փոխանցումներից, ապա անհրաժեշտ է նաև առաջնային եկամտի առկայություն վարկառուի կամ համավարակռուի մոտ:
Արժույթ AMD
LTV(Վ/Գառավելագույն արժեքը AMD 70%
Վարկի առավելագույն գումար
25,000,000 AMD
Վարկի նվազագույն գումար
1,000,000 AMD
Տարեկան անվանական   
տոկոսադրույք AMD
 ¹
13.9%
Տոկոսագումարի հաշվարկման և վճարման կարգը Տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ օրական կտրվածքով և ենթակա է վճարման ամսական պարբերականությամբ


Անվանական տոկոսադրույքի փոփոխում

1. Բանկը իրավասու է վերանայել տարեկան տոկոսադրույքը երեք տարին մեկ և փոփոխել ՈՒՎԿ "Ազգային հիփոթեքային ընկերություն" ՓԲԸ կողմից վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի փոփոխման չափով:

2. Ուշադրություն` վարկի ոչ նպատակային օգտագործման փաստի բացահայտման դեպքում Բանկը իրավունք ունի միակողմանիորեն բարձրացնել վարկի տոկոսադրույքը, ինչպես նաև կիրառել այլ միջոցներ` համաձայն վարկային պայմանագրի պայմանների:

Առավելագույն ժամկետ
35 տարի - AMD
Նվազագույն ժամկետ
10 տարի - AMD
Մարման եղանակ Ըստ հաճախորդի ընտրության` անուիտետային վճարումներ, կամ վարկի գումարի հավասարաչափ մարում գումարած վարկի մնացորդի վրա հաշվարկված տոկոսները (զսպանակաձև մարում)
Վարկի տրամադրման եղանակ

Միանվագ, անկանխիկ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ծրագիր “Բնակարան երիտասարդներին" 

ՎարկառուիՀամավարկառուի  
եկամուտների հաստատում
առաջնային եկամուտներ* (ոչ պարտադիր)- հաշվի է առնվում 100%  
երկրորդային եկամուտներ* (ոչ պարտադիր)- հաշվի է առնվում 60%  
Վարկառուն/ Համավարկառուն կարող են չունենալ առաջնային եկամուտներ, այլ միայն երկրորդային եկամուտներ և հակառակը:Եթե երկրորդային եկամուտները ձևավորվում են միայն դրամական փոխանցումներից, ապա անհրաժեշտ է նաև առաջնային եկամտի առկայություն վարկառուի կամ համավարակռուի մոտ:
Արժույթ AMD
Տարեկան անվանական  
տոկոսադրույք

10.5%, (որից 8.5%-ը վճարում է վարկառուն, իսկ 2 %-ը սուբսիդավորվում է ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից (ք.Երևանում գտնվող անշարժ գույքի համար; 
6.5% վճարում է վարկառուն, իսկ 4 %-ը սուբսիդավորվում է ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից (ՀՀ մարզերում գտնվող անշարժ գույքի համար ))

Տոկոսագումար իհաշվարկման և 
վճարման կարգը
Տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ օրական կտրվածքով և ենթակա է վճարման ամսական պարբերականությամբ
Վարկ/գրավ առավելագույն 
հարաբերակցություն
70%
Անվանական տոկոսադրույքի փոփոխում

1. Բանկը իրավասու է վերանայել տարեկան տոկոսադրույքը երեք տարին մեկ և փոփոխել ՈՒՎԿ "Ազգային հիփոթեքային ընկերություն" ՓԲԸ կողմից վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի փոփոխման չափով: 
2. Ուշադրություն` վարկի ոչ նպատակային օգտագործման փաստի բացահայտման դեպքում Բանկը իրավունք ունի միակողմանիորոն բարձրացնել վարկի տոկոսադրույքը, ինչպես նաև կիրառել այլ միջոցներ` համաձայն վարկային պայմանագրի պայմանների:

Առավելագույն ժամկետ 15 տարի
Նվազագույն ժամկետ 10 տարի
Մարման եղանակ Ըստ հաճախորդի ընտրության` անուիտետային վճարումներ, կամ վարկի գումարի հավասարաչափ մարում գումարած վարկի մնացորդի վրա հաշվարկված տոկոսները (զսպանակաձև մարում)
Վարկի առավելագույն գումար     17,500,000 AMD
Վարկի նվազագույն գումար 1,000,000 AMD
Վարկի տրամադրման եղանակ Միանվագ, անկանխիկ
Վարկի վաղաժամկետ մարման արգելք Առաջին տարին
Տուգանք Արգելքի ընթացքում (առաջին տարին) կիրառվում է տույժ վաղաժամկետ մարված գումարի 0.5%-ի չափով
Տուգանքի նվազագույն գումար 30,000 ՀՀ դրամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ծրագիր “Բնակարան երիտասարդ գիտնականներին և ստեղծագործական միության անդամներին" 

Վարկառուի/ Համավարկառուի եկամուտների հաստատում

առաջնային եկամուտներ* (ոչ պարտադիր)- հաշվի է առնվում 100%  
երկրորդային եկամուտներ* (ոչ պարտադիր)- հաշվի է առնվում 60%  
Առնվազն 6 ամիս ժամկետով կուտակային ավանդ ներդնելու դեպքում, որի ամսական ավելացումները հավասար կլինեն վարկի ամսական մարումների չափին` 

երկրորդային եկամուտներ* (ոչ պարտադիր)- հաշվի է առնվում 100% (եթե ունեն առաջնային եկամուտներ) 
երկրորդային եկամուտներ* (ոչ պարտադիր)- հաշվի է առնվում 80% (եթե չունեն առաջնային եկամուտներ) 
Վարկառուն/ Համավարկառուն կարող են չունենալ առաջնային եկամուտներ, այլ միայն երկրորդային եկամուտներ և հակառակը:

 

Արժույթ AMD
Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն 80%
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 9,5% 
(որից 3% 2 տարի ժամկետով սուբսիդավորվում է "ԵՊՀ շրջանավարտների միություն" ՀԿ կողմից)
Տոկոսագումարի հաշվարկման և վճարման կարգը Տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ օրական կտրվածքով և ենթակա է վճարման ամսական պարբերականությամբ
Անվանական տոկոսադրույքի փոփոխում

 

  1. Բանկը իրավասու է վերանայել տարեկան տոկոսադրույքը երեք տարին մեկ և փոփոխել ՈՒՎԿ "Ազգային հիփոթեքային ընկերություն" ՓԲԸ կողմից վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի փոփոխման չափով:
  2. Ուշադրություն` վարկի ոչ նպատակային օգտագործման փաստի բացահայտման դեպքում Բանկը իրավունք ունի միակողմանիորոն բարձրացնել վարկի տոկոսադրույքը, ինչպես նաև կիրառել այլ միջոցներ` համաձայն վարկային պայմանագրի պայմանների:
Առավելագույն ժամկետ 20 տարի
Նվազագույն ժամկետ 10 տարի
Մարման եղանակ Ըստ հաճախորդի ընտրության` անուիտետային վճարումներ, կամ վարկի գումարի հավասարաչափ մարում գումարած վարկի մնացորդի վրա հաշվարկված տոկոսները (զսպանակաձև մարում)
Վարկի առավելագույն գումար Սահմանված չէ
Վարկի նվազագույն գումար 1,000,000 AMD
Վարկի տրամադրման եղանակ

3 մասնաբաժիններով՝ 
Առաջին մասնաբաժինը տրվում է վարկը տրամադրելու մասին դրական որոշում կայացնելուց հետո:
Երկրորդ տրանշը տրվում է առաջին տրանշը տալուց 6 ամիս անց:
Երրորդ մասնաբաժինը տրվում է 100% ավարտման սեփականության վկայագիր ստանալուց հետո:         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Առցանց վճարում

WIDE RANGE OF PAYMENT METHODS

Օգնությու՞ն է պետք Հարցրու մեզ

DO NOT HESITATE TO CONTACT US